Kandidaat huurder bij het SVK

Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt studio’s, appartementen en woningen aan personen met een laag inkomen en een hoge woonnood. Het SVK houdt rekening met de kandidaat huurder die de woning het meest nodig heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst gebaseerd op een erkend puntensysteem.

Dit puntensysteem basseert zich op uw maandelijks inkomen, uw woonnood, hoe lang u reeds ingeschreven bent, hoe lang u reeds in Oostende of Bredene woont en uw kinderlast. 

U kan hieronder de meest belangrijke documenten downloaden waaronder ook het overzicht van alle bestaande categorieën woonnood. Om zich in te schrijven dient u zich aan te melden tijdens één van de zitdagen bij het Sociaal Verhuurkantoor. Alle contactgegevens vindt u hier terug. 

Inschrijvingsvoorwaarden

 

Om je in te schrijven in het Sociaal Verhuurkantoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er wordt gekeken naar volgende zaken:

 • Wat is je leeftijd?
 • Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?
 • Hoe hoog is je inkomen?
 • Heb je een eigendom?

 

Leeftijdsvoorwaarde

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen m.n. jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar .

Er zijn twee uitzonderingen.

 • Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen, dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt meebrengen.
 • Ben je een ontvoogde minderjarige? Breng dan je vonnis mee.

 

Verblijfsvoorwaarde

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

 

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen van het meest recente jaar hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
 • je in het meest recente jaar geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
 • je geen inkomen had in het meest recente jaar. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit. We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

We tellen het inkomen niet mee van:

 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

 

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebt. Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven

Er zijn een aantal uitzonderingen:

 • Je woning wordt onteigend en je kan er niet langer verblijven.
 • Tot maximum 2 jaar voor je inschrijving bij ons werd je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en je moet de woning ontruimen.
 • Je woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een beperking en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag zoals bijvoorbeeld een campingverblijf.
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
 • Je ex-partner heeft een woning en jij niet. Of je hebt samen met je ex-partner een woning in volle eigendom. Je bent op vandaag nog gehuwd maar je huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom die je kosteloos hebt verworven door bijvoorbeeld een schenking of een erfenis.

De inschrijving

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

 • Je identiteitskaart of paspoort (en die van je partner)
 • Een bewijs van je inkomen van de afgelopen drie maanden
 • Een bewijs van je woonnood. Dit kan een huurcontract zijn, een bewijs dat je woning onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard, een attest dat je begeleid zelfstandig woont, een bewijs dat je in een opvang/instelling/noodwoning/crisisiovang/transitwoning/hotel/camping of opvangtehuis verblijft, een bewijs dat je gerechtelijk uit huis werd gezet, een bewijs dat je huurcontract werd opgezegd door de eigenaar, ...
 • Een bewijs dat je de huur van je huidige woonst de laatste drie maanden hebt betaald
 • Je aanslagbiljet van je inkomsten van het meest recente jaar.
 • Indien je in schuldbemiddeling zit of onerhoudsgeld dient te betalen, dan breng je hiervan een overzicht mee.
 • Indien je bezoekrecht hebt voor de kinderen of er is co-ouderschap, dan breng je hiervan een bewijs mee.

Bij je inschrijving kies je om je kandidaat te stellen voor woningen in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen je woningtype. Je krijgt enkel een woning die voor jouw gezin past. 

Wat gebeurt er na mijn inschrijving?

Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven.

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitief inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op de wachtlijst terecht, Hoe snel je een woning aangeboden krijgt, hangt vooral af van je woonnood en je actuele inkomen. Hoe lang je op de wachtlijst staat, is bij het sociaal verhuurkantoor weinig van belang.
 • Wanneer jij misschien in aanmerking komt, nodigen we je uit om je dossier te actualiseren en de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen. Zorg dus dat we altijd van jou het laatste adres hebben.

Wachtlijst

Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem. We kijken vooral naar je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie. Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’. 

Er zijn nog andere aspecten die punten opleveren, zo houden we ook rekening met kinderen en met SVK-huurders die willen verhuizen. Het SVK kan ook punten toekennen voor je wachttijd en voor inwoners van de gemeente of het werkingsgebied.

Als je bent ingeschreven, zit je in een wachttijd. Telkens er een woning vrijkomt bij ons, bekijken we het totale aantal punten dat de kandidaten hebben die voor dat woningtype in aanmerking komen. 

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we echt niet zeggen. Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat. Je positie op de wachtlijst zegt echter niet veel over de resterende wachttijd. 

We kunnen je schrappen van de wachtlijst als:

 • Je een sociale woning accepteerde
 • Je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 • Je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor sociale verhuring op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 • Je bewust foute of onvolledige gegevens gaf.
 • Je tweemaal niet reageert op onze brieven als we je een woning aanbieden.
 • Een uitnodigingsbrief onbestelbaar terugkeert waarbij deze werd verzonden naar het correcte adres.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

Wat mag je zeker niet vergeten

 • Verandert je gezinssamenstelling omdat je een kind krijgt/ iemand bij je komt wonen/ iemand je woning verlaat; verandert je actueel inkomen; verandert jouw woonsituatie;... laat het ons binnen de maand weten. Het kan zijn dat je hierdoor in aanmerking komt voor een ander woningtype en misschien vlugger een woning krijgt.

Wat als mijn partner en ik uit elkaar gaan

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn. 

Je hebt twee keuzes: 

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst. 
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.   

De toewijzingsprocedure

Je krijgt van ons een brief als je in aanmerking komt voor een passende, vrijgekomen woning. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist. We sturen brieven naar meerdere kandidaten op de wachtlijst.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 • We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet en hoeveel punten je scoort. Sta je als eerste gerangschikt, dan ontvang je een bevestiging dat de woning voor jou is. 
 • We berekenen de huurprijs en de waarborg.
 • We maken een huurcontract.
 • Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen mee het contract.
 • Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde voor ondertekening van het huurcontract.
 • Je betaalt de eerste maand huur voor ondertekening van het huurcontract.
 • We spreken af wanneer je in de woning kan en de sleutel krijgt.

Vind je de woning niet goed?

Wil je niet verhuizen naar die woning? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons.

 • Je weigert zonder goede reden:
  Als je weigert zonder (goede) reden, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden. 
  Weiger je ook het tweede aanbod? Dan krijg je drie minpunten in jouw dossier en krijg je een nieuw aanbod opnieuw ten vroegste drie maanden later. 
 • Je weigert met een grondige reden:
  Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging. Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.
 • Je reageert niet op onze brieven:
  Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

De waarborg

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. 

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde. 

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden de contractuele huurprijs. Die waarborg wordt op een individuele geblokkeerde rekening gezet. 

Je kunt de waarborg bij ons op drie manieren regelen:

 • Je betaalt de waarborg van twee maanden volledig en er wordt onmiddellijk met u een geblokkeerde rekening geopend waar de waarborg op gestort wordt.
 • Je kan de waarborg niet zelf betalen. In dit geval richt je je tot het OCMW van de gemeente waar je nu woont en doet een aanvraag tot het bekomen van een bankwaarborg via het OCMW.
 • Je kan de waarborg niet zelf betalen. In dit geval kan je naast het OCMW, zich ook richten tot het Vlaams Woningfonds. Zij zijn bereikbaar op:
  • http://www.vlaamswoningfonds.be
  • Provincie West-Vlaanderen ( Brugsesteenweg 221 – 8800 Roeselare, Tel. 051 43 19 45, E-mail:  wlwvl@vlaamswoningfonds.be)
  • Oostende - Gebouw "Huize Kooy" van het OCMW ( Hospitaalstraat 35, elke woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u,
   uitsluitend na afspraak (tel.051/43.19.45) ).